ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young&Smart Accountant)

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร รวบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Account) เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) อีกทั้งการเสริมความรู้ เกี่ยวกับนักบัญชีอาเซียน กฎหมายธุรกิจ e-filing และการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 โดยมีนิสิตสาขาการบัญชีเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน Posted ::


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป กรรมการผู้ประเมินโดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล (ประธานกรรมการ) จาก คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (กรรมการ) จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ (กรรมการ) จาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร ดอกไม้ทอง และคณะกรรมการดำเนินการประจำหลักสูตร ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ห้อง BEC 4202 Posted ::


ภาควิชาการบัญชีจัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่

ภาควิชาการบัญชีจัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนของนิสิต กิจกรรมต่างๆของคณะและภาควิชา ตลอดจนข้อแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การบริการนิสิตด้านต่างๆ Posted ::


[อ่านทั้งหมด]

หัวหน้าภาควิชา

ติดต่อเรา

ภาควิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง

พิษณุโลก 65000

เว็บไซต์น่าสนใจ

สภาวิชาชีพบัญชี [click]

กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า [click]

กรมสรรพากร[click]

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [click]

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ [click]